Zvolávač pre hasičov

Centrálne ovládanie cez web.

 • Požiarny hlásič sa po spustení automaticky pripojí ako webový klient na web server. Musí byť na SIM karte aktivovaný internet a na požiarnom hlásiči zapnuté povolenie používať web.
 • Z webového prehliadača sa dá pripojiť na webový server a po registrácii a prihlásení ovládať požiarny hlásič, alebo požiarné hlásiče.
 • Spúšťať požiarny poplach z webového prehliadača cez požiarny hlásič. Možnosť napísať text, ktorý sa zobrazí v SMS autorizovaných osôb a na displeji požiarneho hlásiča.
 • Zobrazenie informácie o spustení požiarneho poplachu, alebo akceptácii poplachu autorizovanou osobou cez SMS. Skupinová funkcia z viacerých požiarných hlásičov na centrálnu obrazovku.
 • Zobrazenie informácie o výjazde z hasičskej zbrojnice v prípade požiarneho poplachu. Skupinová funkcia z viacerých požiarných hlásičov na centrálnu obrazovku.
 • Logovanie všetkých informácií o požiarnych poplachoch a iných použitiach požiarneho hlásiča na webe, aj s časmi kedy jednotlivé udalosti nastali.

Lokálne ovládanie cez SMS

 • Diaľkové spustenie požiarneho poplachu cez SMS autorizovanými osobami, alebo manuálne spustenie poplachu stlačením tlačidla na hasičskej zbrojnici. Spustí sirénu s nepretržitým tónom 1 minútu pre lokálny požiar, alebo prerušovaný tón 10 sekúnd zapnutá siréna, 5 sekúnd vypnutá siréna po dobu jednej minúty pre vzdialený požiar.
 • Tri skupiny s právami:
  • Telefónne čísla 1 až 5 neobmedzené právo - konfiguracia, vyvolávanie poplachu, informačné SMS.
  • Telefónne čísla 6 až 20 – vyvolávanie poplachu, informačné SMS
  • Telefónne čísla 21 až 50 – informačné SMS.
 • V SMS pre spustenie požiarneho poplachu je možné napísať text o mieste požiaru, alebo iné informácie a tento text sa zobrazí na displeji požiarneho hlásiča a vo všetkých posielaných SMS autorizovaným osobám. Zároveň sa v SMS zobrazí aj informácia o telefónnom čísle, z ktorého bol požiarny poplach aktivovaný.
 • Akceptovanie požiarneho poplachu cez SMS, alebo manuálne tlačidlom na požiarnej stanici, alebo tlačidlom na požiarnom hlásiči. V prípade akceptovania požiarneho poplachu tlačidlom na požiarnom hlásiči, bude vymazaný aj obsah displeja požiarneho hlásiča.
 • Diaľkové testovanie funkčnosti sirény a požiarneho hlásiča cez SMS, bez rozposielania SMS o aktivácii požiarneho poplachu autorizovaným osobám.
 • Diaľkové rozposielanie informačných SMS s ľubovoľným obsahom autorizovaným osobám. Napr. pre zvolávanie členských schôdz, alebo informovanie o podujatiach, cvičeniach a podobne.
 • Informovanie o výpadku napájacej siete 230V. Informovanie o nízkom napätí záložného akumulátora.
 • Automatická synchronizácia času z GSM siete po pripojení do siete. Ak je podporovaná mobilným operátorom.